ul. Energetyczna 6
80-180 Kowale
48 58 762 3131 - info@stokvistapes.pl

Warunki sprzedaży i dostaw

 WARUNKI SPRZEDAŻY- STOKVIS TAPES POLSKA SP. Z O.O.

1. Warunki ogólne
1.1. Niniejsze warunki sprzedaży obowiązują dla wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych mających za przedmiot sprzedaż lub sprzedaż wraz z dostawą wyrobów (zwanych dalej: „towarami”), Stokvis Tapes Polska Sp. z o.o. (zwaną dalej: “Stokvis”) w tym przede wszystkim:

- ofert składanych przez Stokvis Klientowi oraz
- ofert (zamówień) złożonych Stokvis przez Klienta.

1.2 Niniejszym wyraźnie wyklucza się możliwość obowiązywania innych ogólnych warunków sprzedaży.

1.3 Klient może powołać się na postanowienia będące odstępstwem od niniejszych warunków sprzedaży wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia ich przez Stokvis w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wyraźne wskazanie ich zakresu.

1.4 Formuły Incoterms 2000 stanowią integralną część ogólnych warunków dostaw. W razie stwierdzenia rozbieżności pomiędzy warunkami ogólnymi a formułami Incoterms 2000, zastosowanie znajdują niniejsze warunki ogólne. Stokvis zastrzega sobie prawo do dowolnego wskazania wybranych formuł Incoterms 2000. Wskazanie jest wiążące dla drugiej strony.

2. Oferty, zamówienia i umowy
Umowa zostaje zawarta przez ofertę i jej przyjęcie.

2.1 Wszelkie oferty składane przez Stokvis zachowują ważność przez okres 30 dni od daty doręczenia oferty Klientowi. Stokvis zastrzega, że oferta składana przez Stokvis może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń i wymaga przyjęcia w formie pisemnej. Do zawarcia umowy dochodzi jedynie wówczas, gdy Stokvis zawiadomi skutecznie Klienta o przyjęciu oferty (zamówienia)., Powyższe wyklucza stosowanie art. 68 (2) kc. Stokvis zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia oferty (zamówienia) Klienta bez podania przyczyn. Dopuszcza się przyjęcie oferty (zamówienia) Klienta z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści oferty.

2.2 Oferty (zamówienia) złożone przez Klienta oraz oferty przyjęte przez Klienta nie mogą zostać odwołane.

2.3 Jakiekolwiek zobowiązania Stokvis powstają wyłącznie pod warunkiem określenia ich w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Obowiązek zachowania formy dotyczy też wszelkich zmian w zakresie zobowiązań Stokvis z chwili przyjęcia oferty w formie pisemnej. Tym samym jakiekolwiek porozumienia ustne z pracownikami Stokvis nie mają mocy wiążącej o ile nie zostaną potwierdzone, a ich zakres określony w formie pisemnej.

2.4 Niniejsze warunki obowiązują zarówno przy zmianach umowy, jak również w stosunku do innych odrębnych umów.

2.5 Minimalna wartość zamówienia – zgodnie z umową, ofertą lub innym dokumentem wiążącym strony.

3. Rysunki, przekazywanie danych, dokumenty
3.1 Katalogi, broszury zdjęcia, wykresy, dane dot. wag i miar oraz tym podobne udostępnione informacje są wiążące wyłącznie wtedy, o ile i tylko w takim zakresie, w jakim zostało to wyraźnie uzgodnione w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.2 Stokvis nie ma obowiązku udostępniania rysunków konstrukcyjnych, produkcyjnych oraz rysunków szczegółowych, za wyjątkiem niezbędnych do właściwego korzystania z towarów.

3.3 Schematy posadowienia lub montażu udostępnione przez Stokvis są dostarczane wyłącznie do celów informacyjnych. Nie opierają się one na danych matematycznych, ilościowych czy wzorach naukowych. W związku z powyższym nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności Stokvis względem osób trzecich. Powyższe nie dotyczy instrukcji niezbędnych do właściwego korzystania z towarów.

3.4 Nie wolno przekazywać lub ujawniać jakichkolwiek danych w tym dokumentów stanowiących własność intelektualną Stokvis bez wyraźnej pisemnej zgody Stokvis. Nieprzestrzeganie powyższego zapisu pociąga za sobą odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Stokvis.

4. Cena
4.1 Ceny ustalone przez Stokvis lub z nią uzgodnione są cenami netto, czyli nie zawierają podatku VAT i obowiązują dla sprzedaży loco magazyn Stokvis lub loco skład towarów Stokvis bez opakowania. Nie obejmują one również kosztów pakowania, załadunku, transportu, rozładunku, ubezpieczenia, instalacji, montażu i /lub innych usług związanych z wydaniem towarów.

4.2 Jeżeli Stokvis zapewnia opakowywanie i pakowanie, załadunek, transport, rozładunek, ubezpieczenie, instalację, montaż lub świadczy inne usługi bez wcześniejszego i wyraźnego uzgodnienia cen, ma prawo do obciążenia Klienta kosztami po uzgodnieniu stawki z Klientem.

4.3 Ceny Stokvis mogą ulegać zmianom w następstwie wahań kursów walut oraz innych okoliczności, takich jak: wzrost kosztów własnych skutkujący zmianą ceny nabycia w okresie pomiędzy datą wyceny i/lub przesłania oferty, a datą przyjęcia (oferty) zamówienia Klienta. Nowa cena będzie wiążąca o ile Klient nie wyrazi pisemnego sprzeciwu w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.

4.4. W przypadku gdy Kupujący popadnie w opóźnienie z zapłatą ceny Stokvis należą się odsetki w wysokości 0,1 % ceny netto za każdy dzień opóźnienia. W przypadku gdy Stokvis poniesie wskutek zwłoki w zapłacie szkodę przekraczającą wysokość zastrzeżonych odsetek ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.

5. Okres realizacji zamówienia i dostawa
5.1 Stokvis, według własnego uznania, ma prawo do szacunkowego ustalenia daty sprzedaży w oparciu o zwyczajowe praktyki. Okres realizacji liczy się od momentu zawarcia umowy, po otrzymaniu przez firmę Stokvis wszystkich niezbędnych przedmiotów, dokumentów oraz danych od Klienta, jak również po otrzymaniu przez firmę Stokvis uzgodnionej zaliczki lub jakiegokolwiek uzgodnionego zabezpieczenia płatności oddanego do jej dyspozycji.

5.2 Umowa sprzedaży zostaje wykonana przez Stokvis z chwilą wydania towaru przez Stokvis z magazynu lub składu Stokvis Klientowi, przewoźnikowi lub osobie trzeciej wskazanej pisemnie przez Klienta, chyba, że Strony dokonają pisemnie odmiennych ustaleń.

5.3 W przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania umowy zgodnie z umówionymi warunkami Stokvis nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej względem Klienta z wyjątkiem sytuacji wyrządzenia szkody z winy umyślnej. Odpowiedzialność Stokvis jest ograniczona do wysokości straty poniesionej przez Klienta. Klient może odstąpić od umowy w drodze pisemnego oświadczenia, o ile firma Stokvis pomimo doręczenia pisemnego wezwania w dalszym ciągu nie zrealizuje dostawy przedmiotowych towarów w stosownym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony.

5.4 Terminy realizacji umowy ulegają wydłużeniu o czas opóźnienia w realizacji umowy spowodowanego działaniem siły wyższej. Terminy te również zostają odpowiednio wydłużone o czas opóźnienia lub zwłoki Klienta w realizacji zobowiązań, do wypełnienia których jest zobowiązany.

5.5 Jeżeli firma Stokvis zaaprobowała karę pieniężną za zwłokę w realizacji Umowy, wówczas jest zobowiązana do uiszczenia niniejszej kary tylko pod warunkiem, że zwłoka w realizacji umowy nastąpiła w wyniku winy umyślnej Stokvis, a Klient przedstawi dowody potwierdzające rzeczywiste straty poniesione w wyniku zwłoki. Wysokość kary w żadnym wypadku nie może przekroczyć wartości towarów niedostarczonych zgodnie z Umową.

5.6 Stokvis zastrzega sobie prawo do dostaw częściowych. Każda dostawa częściowa będzie uznawana za odrębną dostawę.

6. Ryzyko i przeniesienie prawa własności
6.1 Ryzyko utraty i uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą wykonania umowy sprzedaży przez Stokvis.

6.2 Załadunek, wysyłka lub transport, rozładunek oraz ubezpieczenie towarów do dostarczenia odbywa się na ryzyko Klienta, nawet wtedy, gdy są one wykonywane przez Stokvis, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej przez Stokvis.

6.3 Prawo własności towarów przechodzi na Klienta z chwilą zapłaty przez Klienta wszelkich zobowiązań finansowych wobec Stokvis wynikających z realizowanej umowy oraz/lub jej podobnych umów wcześniejszych lub późniejszych, w tym odszkodowań, kosztów oraz odsetek. Klient jest zobowiązany do odpowiedniego ubezpieczenia towaru do czasu przejścia prawa własności towarów na Klienta. Za dzień zapłaty strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Stokvis.

6.4 Prawa własności przemysłowej i intelektualnej na towary lub związane z towarami oraz na dokumenty, przedmioty i/lub usługi związane z nimi pozostają własnością Stokvis lub osób trzecich do nich uprawnionych, i w żadnym wypadku nie są przenoszone na Klienta.

7. Przyjęcie dostawy, sprawdzenie towaru
7.1 Klient jest zobowiązany do odbioru i niezwłocznego zbadania towaru. W przypadku braku odbioru Klient, który popada w zwłokę, obowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości netto Umowy za każdy dzień zwłoki.

7.2 Klient ma obowiązek zbadać starannie zakupiony towar w dniu otrzymania oraz zawiadomić Sprzedawcę o wykrytych wadach w terminach określonych w 9.3 i 9.4 niniejszych warunków.

8. Siła wyższa
8.1 Stokvis ma prawo powołać się siłę wyższą, jeżeli wykonanie umowy stanie się niemożliwe lub nadmiernie utrudnione w całości lub części, czasowo lub na czas nieokreślony, przez zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zawierania Umowy, pozostających w sposób uzasadniony poza jej kontrolą. Przez siłę wyższą strony rozumieją w szczególności blokady obiektu lub budynku, strajki, określone przerwy w pracy, tzw. strajk włoski i lokaut, zwłokę w dostawie na rzecz Stokvis części, towarów i usług zamówionych u osób trzecich, wskutek wypadków i przerw w działalności gospodarczej oraz okoliczności, za które Stokvis nie ponosi odpowiedzialności,

8.2 W przypadku zaistnienia siły wyższej po stronie Stokvis, jej zobowiązania podlegają zawieszeniu. Jeżeli działanie siły wyższej trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, zarówno Stokvis jak Klient mają prawo odstąpić od niemożliwych do wykonania części umowy w drodze pisemnego oświadczenia, bez uszczerbku dla postanowień art. 12. Jeżeli odstąpienie od niemożliwych do wykonania części umowy powoduje, iż umowa nie może być realizowana, umowa wygasa w całości.

9. Reklamacje i Umowa gwarancji
9.1 Firma Stokvis udziela gwarancji co do jakości dostarczanych towarów w zakresie wad i usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wykończeniowych stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i zgłoszonych do reklamacji w przewidzianym terminie. W przypadku zgłoszenia zasadnej reklamacji Stokvis jest zobowiązana do usunięcia wady. Decyzja o sposobie usunięcia wady pozostaje w gestii firmy Stokvis.

9.2 Okres gwarancji: zgodnie z danymi zawartymi w specyfikacji technicznej wyrobu.

9.3 Widoczne usterki i wady muszą zostać zgłoszone przez Klienta do reklamacji nie później niż w dniu odbioru towarów, pozostałe w terminie 14 dni od daty odbioru towarów. Po upływie powyższych terminów reklamacje nie będą uwzględniane, za wyjątkiem objętych gwarancją. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej.

9.4 Reklamacje wad i usterek, powstałych w okresie gwarancji, w zakresie objętym gwarancją, wynikających z wad tkwiących w towarze, należy wnosić w formie pisemnej w ciągu 14 dni od ich stwierdzenia, pod rygorem utraty prawa do jakichkolwiek roszczeń względem Stokvis.

9.5 Po złożeniu reklamacji, Klient zobowiązany jest traktować dostarczone towary z należytą starannością do czasu wyboru przez Stokvis sposobu usunięcia wady.

9.6 Wszelkie prawa gwarancyjne wygasają, jeżeli:

9.6a instrukcje Stokvis względem składowania, przechowywania, kontroli, instalacji, montażu, monitoringu, konserwacji i/lub użytkowania towaru nie są ściśle przestrzegane;

9.6b dostarczone towary są użytkowane w sposób niezgodny z umową lub ich przeznaczeniem;

9.6c Klient lub osoby trzecie nie zaangażowane przez Stokvis podjęły bez jej zgody działania na towarach dostarczonych przez Stokvis bez zgody Stokvis.

9.7 Zobowiązania gwarancyjne Stokvis względem Klienta za towary lub części towarów nabytych przez Stokvis od osób trzecich nie mogą w żadnym wypadku obowiązywać w zakresie większym lub przez dłuższy okres czasu niż zobowiązania gwarancyjne wyżej wymienionych osób trzecich wobec Stokvis. Stokvis zostanie zwolniona ze swoich zobowiązań z chwilą, gdy swoje roszczenia względem osób trzecich przeniesie na Klienta, na co ten wyraża zgodę.

9.8 Na życzenie firmy Stokvis Klient jest zobowiązany umożliwić jej wykonywanie czynności gwarancyjnych. Jeżeli Klient uchyla się od umożliwienia wykonywania czynności gwarancyjnych, Stokvis pod warunkiem wyznaczenia Klientowi na piśmie kolejnego odpowiedniego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy gwarancyjnej.

10. Odpowiedzialność i zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej
10.1 Odpowiedzialność firmy Stokvis za wadliwość dostarczonych przez nią towarów ogranicza się do wypełniania zobowiązań gwarancyjnych określonych w poprzednim artykule. Strony wyłączają odpowiedzialność Stokvis z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.

10.2 W przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania umowy gwarancji zgodnie z umówionymi warunkami, Stokvis nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej względem Klienta z wyjątkiem sytuacji wyrządzenia szkody z winy umyślnej.

10.3 Jeżeli Stokvis przyjmie na siebie obowiązek wypłacenia odszkodowania, jego wysokość nie będzie wyższa niż - wedle uznania firmy Stokvis - wartość faktury za dostarczone przez nią towary lub towary, objęte reklamacją w ramach gwarancji, lub też w przypadku, gdy stwierdzone szkody pokrywa polisa ubezpieczeniowa firmy Stokvis, kwota pieniężna rzeczywiście wypłacona firmie przez ubezpieczyciela. W żadnym wypadku wysokość odszkodowania Stokvis nie może przewyższyć wysokości straty poniesionej przez Klienta.

10.4 Roszczenia z umowy sprzedaży przedawniają się z upływem lat 2.

10.5 Warunki ograniczające, wyłączające lub konstytuujące odpowiedzialność, którym podlega Stokvis ze strony swoich dostawców lub podwykonawców w zakresie dostarczonych towarów, mogą zostać nałożone przez Stokvis również na Klienta według uzgodnień.

10.6 Pracownicy firmy Stokvis lub niezależni wykonawcy zaangażowani przez Stokvis celem realizacji umowy mogą podejmować wobec Klienta wszelkie środki zaradcze dozwolone tą umową, tak jakby sami byli Stroną tej umowy.

10.7 Klient przejmuje odpowiedzialność i pokrywa koszty z tytułu roszczeń ze strony osób trzecich względem Stokvis, jej pracowników oraz niezależnych wykonawców zaangażowanych przez firmę Stokvis celem realizacji umowy w zakresie obejmującym realizację tej umowy, o ile zakres ten jest większy lub inny niż zobowiązania firmy Stokvis względem Klienta.

10.8 Klient ma obowiązek ścisłego przestrzegania krajowych lub międzynarodowych ograniczeń wynikających z regulacji prawnych w zakresie eksportu, importu oraz ich zastosowania dla dostarczanych towarów. Pokrywa on szkody powstałe po stronie firmy Stokvis z tytułu nieprzestrzegania tych ograniczeń.

11. Płatności i zabezpieczenie
11.1 Płatności należy regulować w terminie określonym w umowie, ofercie lub innym dokumencie wiążącym strony. Płatności należy dokonywać na wskazany przez Stokvis rachunek bankowy. Stokvis zastrzega sobie prawo do żądania w każdej chwili pełnej lub częściowej płatności w formie zaliczki i/lub uzyskania zabezpieczenia płatności.

11.2 Klient pozbawiony jest prawa do zaliczania na poczet wierzytelności sum pobieranych przez strony i pomiędzy stronami. Wszelkie płatności dokonywane przez Klienta zostaną w pierwszej kolejności zaliczone na poczet najbardziej zaległych należności ubocznych oraz świadczeń głównych. Zaistnienie roszczeń gwarancyjnych nie skutkuje zawieszeniem zobowiązań płatniczych po stronie Klienta.

11.3 W przypadku braku zapłaty w umówionym terminie Stokvis naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie. Brak zapłaty, z powodu okoliczności za które Klient ponosi odpowiedzialność – skutkuje wymagalnością wszelkich pozostałych zobowiązań Klienta. Brak zapłaty w terminie 3 dni od dnia wymagalności pociąga za sobą naliczanie odsetek ustawowych.

12. Rozwiązanie umowy
12.1 W przypadku gdy Klient nie wykona lub nienależycie wykona którekolwiek ze swoich zobowiązań, złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, o otwarcie postepowania naprawczego, rozpocznie likwidację lub jeżeli w stosunku do Klienta została wszczęta egzekucja sądowa lub administracyjna - Stokvis zastrzega sobie prawo według swojego uznania do zawieszenia realizacji umowy lub odstapienia od umowy w całości lub części, przez złożenie pisemnego oświadczenia. W wypadku odstąpienia od umowy Stokvis może żądać naprawienia szkody oraz zwrotu poniesionych kosztów. 12.2 Klient ma prawo odstąpić od umowy wyłącznie w przypadkach określonych w w ust. 5.3 oraz 8.2 niniejszych warunków, przy czym wyłącznie po zapłaceniu Stokvis wszelkich kwot należnych jej na ten dzień, niezależnie od tego, czy są już wymagalne.

12.3 Jeżeli umowa przestanie obowiązywać na podstawie art. 12.1 przed zrealizowaniem umowy przez Stokvis, Stokvis ma prawo do otrzymania pełnej uzgodnionej ceny za te towary, pomniejszonej o sumę oszczędności powstałej bezpośrednio na skutek wygaśnięcia umowy. Jeżeli umowa przestanie obowiązywać na podstawie art. 12.2, Stokvis ma prawo do otrzymania części uzgodnionej ceny za towary, proporcjonalnie do zakresu czynności podjętych już względem uzgodnionych towarów i wymaganych dla nich czynności, pomniejszonej o sumę oszczędności powstałej bezpośrednio na skutek wygaśnięcia umowy. Klient zwraca pełne koszty wszystkich już poniesionych nakładów oraz inwestycji poczynionych przed rozwiązaniem umowy.

13. Spory i jurysdykcja
13.1 Wszelkie spory powstałe w zakresie sprzedawanych towarów w tym interpretacji niniejszych ogólnych warunków będą rozstrzygane wyłącznie w sądzie właściwym dla siedziby Stokvis Tapes Polska Sp. z o.o., o ile odmiennie nie zostanie wskazane przez Stokvis.

13.2 Umowa podlega przepisom prawa polskiego.

13.3 Jeżeli określone postanowienie niniejszych ogólnych warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, wówczas przyjmować się będzie, że w tym zakresie nie będzie ono miało mocy wiążącej i nie stanowi części tych warunków, przy czym nie wpłynie to na ważność żadnego z pozostałych postanowień niniejszych warunków.