Stokvis Tapes banner

IInformacja dotycząca ochrony prywatności klientów i użytkowników firmy Stokvis Tapes Polska Sp. z o.o.

[ostatnia aktualizacja 29.10.2018]

 

Niniejsza Informacja dotycząca ochrony prywatności reguluje gromadzenie, ujawnianie i wykorzystywanie danych osobowych oraz danych dotyczących potencjalnych i istniejących klientów i użytkowników towarów i usług („użytkownik”) firmy Stokvis Tapes Polska Sp. z o.o. Polityka ochrony prywatności przedstawia informacje na temat danych osobowych, które gromadzimy od użytkownika, sposobów wykorzystywania danych osobowych i praw użytkownika do kontroli danych osobowych, które posiadamy na jego temat.

 

Respektujemy prawo do prywatności użytkownika i będziemy przetwarzać wyłącznie te dane osobowe, które użytkownik nam przekazuje, zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych.

 

Poprzez kontynuację korzystania z naszych usług (włączając nasze strony internetowe), użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał oraz zgadza się z niniejszą Informacją dotyczącą prywatności danych w jej całości. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z niniejszą Informacją dotyczącą prywatności danych w jej całości, nie może używać naszych produktów ani korzystać z naszych usług. Zalecamy regularne sprawdzanie aktualizacji, ponieważ od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Informacji dotyczącej ochrony prywatności klientów.

 

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkownika przez naszą firmę, proszę kontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail info@stokvistapes.pl lub pismo na adres siedziby firmy.

 

Dane osobowe, które gromadzimy

 

Dane osobowe, które możemy gromadzić na temat użytkownika zaliczają się ogólnie do następujących kategorii:

 

 • Imię i nazwisko;
 • Nazwa firmy;
 • Dane do przetwarzania płatności;
 • Adres pocztowy firmy lub działalności;
 • Adres e-mail firmy lub działalności;
 • Numer służbowego telefonu stacjonarnego lub komórkowego;
 • Szczegóły dostawy;
 • Inne niewrażliwe dane osobowe, w tym:
  • branże, którymi interesuje się użytkownik
  • stanowisko pracy lub pełniona funkcja
  • dane biznesowe firmy
  • kluczowe informacje demograficzne

 

Jeżeli użytkownik korzysta z naszych stron internetowych, możemy gromadzić także informacje na jego temat lub o jego komputerze, tam gdzie użytkownik używa przeglądarki umożliwiającej korzystanie z dostępnych usług, a także gromadzić anonimowe informacje o użytkowniku lub jego komputerze na potrzeby analizy, wspierając proces ciągłego doskonalenia naszych produktów i usług,

 

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkownika

 

Informacje, które gromadzimy na temat użytkownika wykorzystujemy w celu odpowiedzi na jego zapytania dotyczące przetwarzania płatności, udostępnienia towarów i usług użytkownikowi lub firmie, którą reprezentuje oraz w celu zapewnienia dalszej opieki nad produktem, np. gwarancji i wsparcia technicznego. Przetwarzamy także dane osobowe użytkownika, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo oraz w celu egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych.

 

Od czasu do czasu możemy kontaktować się z użytkownikiem w celach badawczych lub żeby przedstawić mu oferty specjalne i inne usługi zgodnie z preferencjami użytkownika dotyczącymi kontaktu. W stosownych przypadkach uzyskamy zgodę użytkownika. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać więcej komunikacji od naszej firmy, należy podstępować zgodnie z instrukcjami „rezygnacja z subskrypcji”, zawartymi w takiej komunikacji.

 

W sytuacji, kiedy zamierzamy wykorzystać dane osobowe użytkownika do jakichkolwiek innych celów, powiadomimy go o zamierzonym sposobie wykorzystania danych, kiedy zostaną zarejestrowane.

 

Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie do określonych celów, jak wskazano powyżej oraz do wszelkich innych celów dozwolonych przez prawo. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do określonych celów, jak wskazano powyżej.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych użytkownika

 

Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, jeżeli wyraził na to zgodę (którą może cofnąć po udzieleniu, jeśli stosujemy zgodę jako podstawę prawną), w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem lub jeżeli przetwarzanie jest konieczne do naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów innych, na przykład na potrzeby badań rynkowych lub jeśli użytkownik jest aktualnym klientem lub użytkownikiem, na potrzeby promocji naszych towarów i usług.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika

 

Będziemy przechowywać dane osobowe tylko jeżeli jest to wymagane w określonym celu. Mamy ustawowy obowiązek przechowywać niektóre rejestry przez ustalony okres minimalny, na przykład dane osobowe związane z kupnem produktu lub usługi. Nie będziemy przechowywać jakichkolwiek danych, które nie są związane z kupnem produktu lub usługi przez okres dłuższy niż 5 lat. Będziemy także przechowywać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika na potrzeby wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania i egzekwowania naszych umów. Dane, które nie są już wymagane dla żadnej ważnej potrzeby biznesowej oraz których nie mamy obowiązku przechowywać zgodnie z obowiązującym prawem, będą rutynowo niszczone za pomocą bezpiecznych środków.

 

Komu ujawniamy dane osobowe użytkownika

 

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika następującym kategoriom odbiorców:

·         Podmiotom należącym do naszej grupy spółek, zewnętrznym dostawcom usług i partnerom, którzy świadczą dla nas usługi przetwarzania danych (na przykład w celu wsparcia dostarczania, zapewnienia funkcjonalności lub pomocy w poprawie bezpieczeństwa naszej Strony internetowej) lub którzy w inny sposób przetwarzają dane osobowe do celów opisanych w niniejszej Informacji o prywatności danych lub o których powiadomiono użytkownika w momencie gromadzenia jego danych osobowych;

 

·         Jakimkolwiek organom egzekwującym prawo, jednostkom regulacyjnym, jednostkom rządu, sądom lub innym stronom trzecim, jeśli naszym zdaniem ujawnienie jest konieczne (i) na mocy obowiązującego prawa lub regulacji, (ii) w celu egzekwowania, ustanowienia lub obrony naszych ustawowych praw lub (iii) w celu ochrony kluczowych interesów użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby;

 

·         Potencjalnemu nabywcy (i jego przedstawicielom i doradcom) w związku z jakimkolwiek proponowanym zakupem, połączeniem lub nabyciem dowolnej części naszej działalności, pod warunkiem, że poinformujemy nabywcę, że może wykorzystywać dane osobowe użytkownika tylko do celów ujawnionych w niniejszej Informacji dotyczącej prywatności danych;

 

·         Każdej innej osobie za zgodą użytkownika na ujawnienie danych.

 

Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika naszym jednostkom powiązanym oraz innym podmiotom w naszej grupie spółek (w tym spółce nadrzędnej, Illinois Tool Works Inc., w USA).

 

Proszę zwrócić uwagę, że kraje nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą nie mieć mechanizmów ochrony danych na tym samym poziomie, co kraje należące do EOG. Zapewniamy, że zawarliśmy stosowną umowę o przetwarzanie danych osobowych z każdym partnerem spoza EOG by zapewnić, że postępują zgodnie z przepisami prawa w zakresie prywatności i ochrony danych. Zapewnimy, że jakiekolwiek przekazywanie danych osobowych użytkownika przez naszą firmę będzie bezpieczne oraz/lub zaszyfrowane w ramach ich ochrony.

 

Jak chronimy dane osobowe użytkownika

 

Stosujemy zasadne i odpowiednie środki administracyjne, techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed utratą, kradzieżą oraz nieuprawnionym użyciem, dostępem, ujawnieniem, modyfikacjami lub zniszczeniem. Niektóre obszary naszych stron internetowych mogą być zabezpieczone hasłem. Jeżeli użytkownik korzysta z naszych stron internetowych i ma hasło, może pomóc chronić swoją prywatność poprzez nieujawnianie swojego hasła innym.

 

 

Prawo wyboru w zakresie sposobów wykorzystywania danych użytkownika

 

Użytkownik ma następujące prawa na mocy przepisów o ochronie danych:

 

 • Jeżeli użytkownik chce uzyskać dostęp do, skorygować, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych, może to zrobić w każdej chwili, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych udostępnionych w części „Kontakt z nami”.

 

 • Ponadto, użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych lub zażądać przeniesienia jego danych osobowych. Podobnie, użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych udostępnionych w części „Kontakt z nami”.

 

 • Użytkownik ma prawo do rezygnacji z komunikacji marketingowej, którą przesyłamy mu w dowolnym czasie. Użytkownik może skorzystać z tego prawa klikając w link „rezygnuję z subskrypcji” lub „rezygnuję” w wiadomościach marketingowych, które wysyłamy. Aby zrezygnować z innych form marketingu (np. marketing pocztowy lub telemarketing), proszę kontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych udostępnionych w części „Kontakt z nami”.

 

 • Podobnie, jeżeli gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika za jego zgodą, w każdej chwili może on wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie będzie mieć wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego przed wycofaniem zgody przez użytkownika, ani nie będzie mieć wpływu na przetwarzanie jego danych w oparciu o prawomocne podstawy, inne niż zgoda użytkownika.

 

 • Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych odnośnie gromadzenia i wykorzystywania jego danych osobowych przez naszą firmę. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w lokalnym urzędzie ochrony danych.

 

W niektórych przypadkach powyższe prawa mogą nie mieć zastosowania, w tym w sytuacji, gdy mamy obowiązek wypełnienia wymogów prawnych, gdy naruszyłoby to prawa innej osoby niż osoba żądająca dostępu lub (w przypadku prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych) kiedy żądanie wyraźnie nie ma podstawy prawnej lub jest nadmierne.

 

Jeżeli użytkownik chce zażądać dostępu do, korekty, modyfikacji lub usunięcia jego danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w sposób wskazany poniżej. Możemy zażądać określonych informacji od użytkownika w celu potwierdzenia jego tożsamości. W niektórych okolicznościach, na przykład, jeżeli użytkownik żąda znaczącej ilości kopii dokumentów, możemy naliczyć uzasadnioną opłatę.

 

Odpowiadamy na wszystkie żądania, które otrzymujemy od osób chcących egzekwować swoje prawa w zakresie ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

 

Aktualizacje niniejszego Powiadomienia dotyczącego prywatności

 

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszej Powiadomienie dotyczące prywatności w odpowiedzi na zmieniające się warunki prawne techniczne lub biznesowe. Aktualizując Powiadomienie dotyczące prywatności, podejmujemy stosowne środki by poinformować użytkownika w sposób odzwierciedlający istotę wprowadzanych przez nas zmian. Uzyskamy zgodę użytkownika w zakresie wszelkich istotnych zmian w Powiadomieniu dotyczącym prywatności, jeżeli i tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące przepisy o ochronie danych.

 

Najnowszą aktualizację niniejszego Powiadomienia dotyczącego prywatności można sprawdzić po dacie „najnowsza aktualizacja”, która jest wskazana w górnej części niniejszego Powiadomienia dotyczącego prywatności.

 

Kontakt z nami

 

W przypadku pytań lub kwestii dotyczących wykorzystywania przez nas danych osobowych, proszę kontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail info@stokvistapes.pl lub pismo na adres siedziby firmy.  

 

Administratorem danych w zakresie danych osobowych użytkownika jest Stokvis Tapes Polska Sp. z o.o.

 

 ZASTRZEŻENIA PRAWNE                                                                                                                            

Dziękujemy za obejrzenie witryny Stokvis Tapes. Abyście Państwo mogli korzystać z tej strony internetowej  http://www.stokvistapes.com (w dalszej części tekstu zwanej “Strona Internetowa”) w sposób komfortowy  i w poczuciu bezpieczeństwa, prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych kwestii oraz wyrażenie na nie zgody przed rozpoczęciem korzystania z tej Strony Internetowej. 

Prawa autorskie do tekstu oraz obrazy pojawiające się na tej Stronie Internetowej są własnością Stokvis Tapes i/lub jej spółek zależnych ( w dalszej części tekstu zwanych "Stokvis Tapes Group"). Osoby, które korzystają z tej Strony Internetowej mogą odtwarzać teksty lub pojawiające się w nim obrazy tylko w celach niekomercyjnych i /lub do użytku osobistego w ramach swoich organizacji pod warunkiem, że takie teksty lub obrazy nie są w żaden sposób modyfikowane lub zmieniane. Jednakże, wszystkie te reprodukcje muszą zawierać uwagi o prawach autorskich wskazujących na własność Stokvis Tapes Group. 

Poza sytuacjami opisanymi powyżej nie wydaje się żadnej zgody ani licencji do używania jakiegokolwiek prawa własności Stokvis Tapes Group w postaci prawa autorskiego, patentu, znaku towarowego lub innego prawa własności intelektualnej.  

Witryny internetowe stron trzecich podane na tej Stronie Internetowej są zarządzane i obsługiwane przez te strony trzecie, dlatego Stokvis Tapes nie jest gwarantem ani zalecającym w odniesieniu do treści tych witryn. Uprasza się użytkowników o  przestrzeganie zasad i warunków ustanowionych przez odpowiednie strony trzecie na ich stronach internetowych.

Stokvis Tapes Group  w swoich wysiłkach poświęca wiele uwagi temu, aby zawartość tej Strony Internetowej (dalej zwanej “Zawartość”) była aktualna i optymalna, gdy chodzi o jej zamierzone przeznaczenie, niemniej jednak nie udziela się żadnej gwarancji bądź oświadczenia w odniesieniu do jej precyzyjności, bezpieczeństwa i/lub rzetelności. Dodatkowo, Stokvis Tapes Group nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z tej Strony Internetowej lub jej treści albo z niemożności korzystania z tej Strony Internetowej lub jej Zawartości. 

Stokvis Tapes deklaruje, że Informacje Personalne dostarczone przez użytkowników za pośrednictwem tej Strony Internetowej będą obsługiwane we właściwy sposób w ramach “Polityki Prywatności”, jak to zostało określone powyżej. 

Stokvis Tapes Group z zasady odmawia przyjmowania wszelkich pomysłów bądź propozycji odnośnie jakiegokolwiek produktu, technologii lub metod marketingowych, itp., a które są oferowane nawet za pośrednictwem tej Strony Internetowej. W przypadku oferowania takich pomysłów, Stokvis Tapes nie będzie ponosiło żadnej odpowiedzialności za zachowanie ich poufności i traktuje je jako użyteczne bez jakiejkolwiek rekompensaty lub innych warunków z tym związanych.  

Stokvis Tapes  może zmienić, zawiesić lub zakończyć działanie tej Strony Internetowej bądź jej Zawartości bez uprzedniego powiadomienia. 


This site uses cookies to help deliver an engaging user experience.
To learn more about what cookies are and how to manage them visit AboutCookies.org