Stokvis Tapes banner

INFORMACJA PRAWNA

POLITYKA PRYWATNOŚCI STOKVIS TAPES GROUP:

W Stokvis Tapes rozumiemy, że prywatność jest kwestią ważną dla odwiedzających naszą stronę internetową. Poniższe informacje są przeznaczone dla odwiedzających, aby pomóc im zrozumieć jakie informacje gromadzone są na naszej stronie i jak się z nimi obchodzimy, gdy już raz zostaną zebrane.

Własność danych                                                                                                                                          

Stokvis Tapes może zbierać informacje w kilku różnych miejscach na naszej stronie internetowej. Stokvis Tapes jest wyłącznym właścicielem wszelkich informacji zgromadzonych na tej stronie. Gwarantujemy, że  dane te nie zostaną ujawnione, sprzedane, czy też wypożyczone osobom trzecim, chyba że zostanie to przez nas wyraźnie zaznaczone.


Korekta lub usuwanie danych osobowych                                                                                                            

Jeśli dane osobowe są nieprawidłowe lub jeśli nie chcecie Państwo, aby były one przetwarzane, na Państwa życzenie sprostujemy je, usuniemy bądź zablokujemy. Może to jednak skutkować brakiem możliwości dalszego oferowania pewnej części naszych usług.  

Bezpieczeństwo przetwarzania danych                                                                                                                 

Aby zapobiec, między innymi, nieuprawnionemu dostępowi osób trzecich do danych osobowych, wdrożyliśmy środki ostrożności dotyczące przechowywania i ochrony danych osobowych. 


Przeglądanie strony                                                                                                                                    

Cookies to małe pliki tekstowe, które są przenoszone za pomocą strony internetowej na twardy dysk użytkownika lub do przeglądarki w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu lub w celu prześledzenia wykorzystania strony internetowej. W celu określenia ścieżki, która odwiedzający wybierają na naszej stronie, jak również pomiaru skuteczności naszej obecności online, Stokvis Tapes może częściowo wykorzystywać pliki cookies, aby zidentyfikować częstych użytkowników. Nie używamy plików cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak imię i nazwisko lub adres e -mail. 


Linki zewnętrzne                                                                                                                                              

Nasza polityka prywatności dotyczy jedynie informacji zbieranych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do innych stron.  Pragniemy zwrócić uwagę, że Stokvis Tapes nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności innych witryn. Zachęcamy użytkowników do zachowania ostrożności przy opuszczaniu naszej strony i zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej innej strony, która zbiera dane użytkowników.

Zmiany  w polityce prywatności Stokvis Tapes                                                                                             

Polityka prywatności Stokvis Tapes może od czasu do czasu ulegać zmianie. Dlatego zaleca się, aby użytkownicy przeglądali tę stronę regularnie ze względu na aktualizacje w dziedzinie polityki prywatności grupy.


 

Pytania                                                                                                                                                         

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące polityki prywatności, prosimy je kierować pytania na  adres naszej siedziby:

Stokvis Tape Group B.V. 
Van Hennaertweg 10
2952 CA Alblasserdam 
The Netherlands 
Tlf: +31 (0)78 699 21 00


ZASTRZEŻENIA PRAWNE                                                                                                                            

Dziękujemy za obejrzenie witryny Stokvis Tapes. Abyście Państwo mogli korzystać z tej strony internetowej  http://www.stokvistapes.com (w dalszej części tekstu zwanej “Strona Internetowa”) w sposób komfortowy  i w poczuciu bezpieczeństwa, prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych kwestii oraz wyrażenie na nie zgody przed rozpoczęciem korzystania z tej Strony Internetowej. 

Prawa autorskie do tekstu oraz obrazy pojawiające się na tej Stronie Internetowej są własnością Stokvis Tapes i/lub jej spółek zależnych ( w dalszej części tekstu zwanych "Stokvis Tapes Group"). Osoby, które korzystają z tej Strony Internetowej mogą odtwarzać teksty lub pojawiające się w nim obrazy tylko w celach niekomercyjnych i /lub do użytku osobistego w ramach swoich organizacji pod warunkiem, że takie teksty lub obrazy nie są w żaden sposób modyfikowane lub zmieniane. Jednakże, wszystkie te reprodukcje muszą zawierać uwagi o prawach autorskich wskazujących na własność Stokvis Tapes Group. 

Poza sytuacjami opisanymi powyżej nie wydaje się żadnej zgody ani licencji do używania jakiegokolwiek prawa własności Stokvis Tapes Group w postaci prawa autorskiego, patentu, znaku towarowego lub innego prawa własności intelektualnej.  

Witryny internetowe stron trzecich podane na tej Stronie Internetowej są zarządzane i obsługiwane przez te strony trzecie, dlatego Stokvis Tapes nie jest gwarantem ani zalecającym w odniesieniu do treści tych witryn. Uprasza się użytkowników o  przestrzeganie zasad i warunków ustanowionych przez odpowiednie strony trzecie na ich stronach internetowych.

Stokvis Tapes Group  w swoich wysiłkach poświęca wiele uwagi temu, aby zawartość tej Strony Internetowej (dalej zwanej “Zawartość”) była aktualna i optymalna, gdy chodzi o jej zamierzone przeznaczenie, niemniej jednak nie udziela się żadnej gwarancji bądź oświadczenia w odniesieniu do jej precyzyjności, bezpieczeństwa i/lub rzetelności. Dodatkowo, Stokvis Tapes Group nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z tej Strony Internetowej lub jej treści albo z niemożności korzystania z tej Strony Internetowej lub jej Zawartości. 

Stokvis Tapes deklaruje, że Informacje Personalne dostarczone przez użytkowników za pośrednictwem tej Strony Internetowej będą obsługiwane we właściwy sposób w ramach “Polityki Prywatności”, jak to zostało określone powyżej. 

Stokvis Tapes Group z zasady odmawia przyjmowania wszelkich pomysłów bądź propozycji odnośnie jakiegokolwiek produktu, technologii lub metod marketingowych, itp., a które są oferowane nawet za pośrednictwem tej Strony Internetowej. W przypadku oferowania takich pomysłów, Stokvis Tapes nie będzie ponosiło żadnej odpowiedzialności za zachowanie ich poufności i traktuje je jako użyteczne bez jakiejkolwiek rekompensaty lub innych warunków z tym związanych.  

Stokvis Tapes  może zmienić, zawiesić lub zakończyć działanie tej Strony Internetowej bądź jej Zawartości bez uprzedniego powiadomienia. 


This site uses cookies to help deliver an engaging user experience.
To learn more about what cookies are and how to manage them visit AboutCookies.org